Text per cercar

Junts, arribem més enllà

Contacte

 • Barcelona932 648 505
 • Huesca974 484 379
 • Lleida973 725 951

Preguntes freqüents

Com es calcula el percentatge de la instal•lació que ha de pagar cada propietari?

L'import que legalment ha de pagar cada propietari ha de ser proporcional a la seva quota de participació a l'escriptura de propietat, tenint en compte, a més de tots els habitatges (fins i tot els que no necessiten l'ascensor per accedir-hi), els baixos o locals comercials, els garatges, els trasters, etc. (fins i tot sense accés al portal).

 

Si a la votació de la Junta de Propietaris s'obté la "majoria reforçada" o la "majoria simple", si hi ha un propietari (fins i tot arrendatari o resident) minusvàlid o major de 70 anys, tots els propietaris estan obligats a contribuir a la despesa de la instal·lació, tret d'indicació expressa al que s'estableix a la divisió horitzontal de l'edifici o a la Junta de Constitució de la comunitat de propietaris.

 

La Junta de Propietaris pot adoptar, al seu torn, qualsevol altra modalitat de pagament, sempre que gaudeixi de l'aprovació de tots els propietaris.

En què consisteix el nostre servei de rehabilitació?

Entenem per "servei de rehabilitació" el conjunt de tràmits, obres, instal·lacions i serveis auxiliars que s'han de fer per instal·lar i posar en marxa un ascensor al teu edifici. 

Una de les dificultats a què han de fer front les comunitats de propietaris rau a la complexitat dels tràmits administratius que s'han de fer davant dels diferents organismes implicats (ajuntament, comunitat autònoma, companyies de subministraments, etc.). 

Per aquest motiu, el nostre servei de rehabilitació "clau en mà" inclou: 

 • L'elaboració del projecte d'execució.
 • La tramitació de la llicència municipal i altres permisos administratius.
 • La tramitació de les subvencions que corresponguin.
 • La coordinació de seguretat per mitjà d'una empresa externa especialitzada.
 • L'elaboració i l'aprovació del Pla de Seguretat.
 • El disseny, la fabricació, la instal·lació i la legalització de l'ascensor.
 • L'obra civil necessària (obres de paleta, ferreria, electricitat, pintura, etc.).
 • El finançament adequat a les necessitats de la comunitat de propietaris. 

Si vols, un dels nostres tècnics comercials es desplaçarà a la teva comunitat per explicar detalladament l'obra civil, la tipologia d'ascensor i la resta de serveis associats que inclou la nostra oferta de rehabilitació.

Es pot instal•lar un ascensor al meu edifici?

Actualment, podem instal·lar un ascensor a la immensa majoria d'edificis. Disposem de múltiples solucions d'instal·lació, en funció de les característiques de cada edifici, de les normatives municipals que l'afecten, de l'entorn urbà, etc., tot i que les més conegudes són les solucions per a ulls d'escala, pati o façana.

 

Si ens ho sol·licites, un dels nostres tècnics comercials es desplaçarà a l'edifici per fer l'estudi de viabilitat necessari sense cap càrrec i, si vols, l'oferta corresponent.

 

Per a solucions especials, tenim l'assessorament d'arquitectes, enginyers i altres professionals de la construcció, de manera totalment gratuïta.

Hi ha subvencions per instal•lar un ascensor?

Amb l'objectiu de contribuir a l'eliminació de barreres arquitectòniques i millorar les condicions d'accessibilitat dels edificis d'habitatges col·lectius, les diferents comunitats autònomes i fins i tot els municipis estableixen diferents programes d'ajudes i proporcionen subvencions als propietaris i/o comunitats de propietaris que instal·lin un ascensor sempre que estiguin empadronats al domicili en qüestió.

 

Truca'ns i t'informarem sobre les ajudes i les subvencions a les quals pot optar.

 

També pots consultar a l'Administració pública més propera. Així mateix, hi ha societats públiques que es dediquen a la rehabilitació de ciutats, barris i comarques i que, a més d'oferir informació i assessorament, tramiten en alguns casos l'obtenció de llicències i subvencions.

Pot quedar exclòs legalment del pagament de la instal•lació de l’ascensor algun dels propietaris?

Per mitjà d'acord unànime i establert per escrit, la Junta de Propietaris pot acordar que algun dels propietaris quedi exempt de pagament.

Quant costa instal•lar un ascensor al meu edifici?

Les diferents solucions d'instal·lació, la tipologia i el nombre de parades de l'ascensor, les obres civils necessàries, la qualitat dels acabats, etc., donen lloc a un ventall molt ampli de preus.

Quant de temps es triga a instal•lar un ascensor?

El procés d'instal·lació de l'ascensor es desenvolupa en dues fases consecutives clarament diferenciades:

 

Fase de maduració:

 

Període comprès des de la signatura del contracte fins a l'obtenció de tots els permisos necessaris per iniciar les obres d'instal·lació.

 

Un cop signat el contracte i acordats el aspectes decoratius de la instal·lació, s'inicien paral·lelament tres processos interrelacionats que condicionen la data d'inici de les obres d'instal·lació:

 

-         Elaboració del projecte d'execució i tramitació de la llicència municipal.

-         Recollida de documentació del client i tramitació de les subvencions que corresponguin.

-         Designació del coordinador de seguretat, elaboració i aprovació del Pla de Seguretat, obertura del Centre de Treball, etc.

 

Atès que en aquesta fase intervenen diferents organismes públics (ajuntaments, col·legis oficials, comunitats autònomes, etc.), el procés no està subjecte totalment al nostre control.

 

Malgrat la dificultat d'establir uns terminis concrets per a aquesta fase de maduració, l'experiència adquirida a les instal·lacions realitzades fins ara ens permetran d'assessorar-te en funció de la ubicació de l'ascensor.

 

Fase d'execució: 

 

Període comprès des de l'obtenció de tots els permisos necessaris per iniciar les obres d'instal·lació fins a l'acabament dels treballs i la posada en marxa de l'ascensor.

 

Els terminis d'execució varien de manera substancial en funció de la solució d'instal·lació adoptada (tipologia d'ascensor i obres auxiliars necessàries) i poden variar entre 90 i 240 dies.

 

 

Quants vots es necessiten per acordar la instal•lació de l’ascensor?

La Llei de Propietat Horitzontal determina les majories necessàries per aprovar l'establiment del servei d'ascensor a la comunitat de propietaris i l'obligatorietat de cada propietari a contribuir en les despeses corresponents.

 

Aquesta llei estableix que:

 

-         Si l'acord de la Junta de Propietaris assoleix la "majoria reforçada" (vot favorable de les 3/5 parts del total dels propietaris que, al seu torn, representin les 3/5 parts de les quotes de participació), queda aprovat l'establiment del servei d'ascensor i, a més, el pagament obliga tots els propietaris (habitatges, locals, garatges, etc.), tret que les escriptures de la propietat diguin el contrari.

 

-         En cas que hi hagi un propietari (fins i tot arrendatari o resident) minusvàlid o major de 70 anys, si l'acord de la Junta de Propietaris assoleix la "majoria simple" (vot favorable de més de la meitat del total dels propietaris que, al seu torn, representin més del 50% de les quotes de participació), queda també aprovat l'establiment del servei d'ascensor i el pagament també obliga tots els propietaris, tret que les escriptures de la propietat diguin el contrari.

 

A més a més, segons la Llei 15/95, de 30 de maig de 1995, la comunitat de propietaris està obligada a autoritzar la instal·lació del servei d'ascensor en el cas d'un únic propietari (fins i tot arrendatari o resident) si és major de 70 anys o minusvàlid. Les despeses seran al seu càrrec i les obres quedaran a benefici de la comunitat de propietaris.

 

Algunes comunitats autònomes, a més, disposen de legislació pròpia, com ara a Catalunya, on en tots els casos s'aplica el criteri de la "majoria simple", tot i que no hi hagi cap persona minusvàlida o major de 70 anys.

Què passa quan es perjudica una propietat privada per poder instal•lar l’ascensor (habitualment garatges, soterranis, trasters i locals)? És possible instal•lar un ascensor en aquests casos?

El propietari afectat té dret a:

 

-      Sol·licitar diversos informes tècnics, ofertes i projectes d'execució addicionals.

-      Exigir que s'executi el projecte que menor impacte suposi a la seva propietat i no el més econòmic.

-      Exigir una indemnització per la part afectada de la seva propietat.

 

Conscients d'aquesta problemàtica, hem desenvolupat solucions específiques d'instal·lació per a aquest tipus de necessitats (clots i fugides reduïdes, etc.) que en minimitzen l'impacte sobre les propietats afectades.

 

En qualsevol cas, en primera instància recomanem negociar amb el propietari o propietaris afectats per acordar la solució d'instal·lació i la indemnització econòmica o un altre tipus de compensació (exempció de pagament) si fos necessari.

 

Els nostres tècnics comercials t'assessoraran en aquest tipus de negociacions.

 

De vegades no és possible arribar a un acord amb els propietaris afectats. Per a aquests casos tenim la col·laboració d'advocats especialitzats que, si vols, t'assessoraran i et representaran en l'adopció de les mesures legals que es considerin oportunes.

Què passa si a la Junta de Propietaris assisteixen molt pocs veïns?

En cas que no hi hagi quòrum en primera convocatòria (el 50% dels coeficients de participació ha d'estar present i representat), s'estableix una segona convocatòria, en què els acords adoptats són vàlids independentment del nombre de propietaris assistents. Per fer això, la notificació de la celebració de la Junta de Propietaris s'haurà de fer correctament i haurà d'indicar els horaris de les dues convocatòries, amb una diferència d'almenys mitja hora entre totes dues.

 

Per llei tots els propietaris tenen l'obligació de notificar al Secretari un domicili de notificacions, i en cas que no n'hi hagi cap, seran vàlides les que es facin a la seva propietat de l'edifici (local, pis, etc.).

Quin tipus de finançament ofereix ORONA?

Disposem de diferents models de finançament per adaptar-nos a les necessitats de cada client. Podem oferir fórmules de finançament directe sense interessos o bé a través de finançament extern (entitats de crèdit col·laboradores).

Quina solució d'instal•lació és la més recomanable?

Els tècnics responsables de la gestió de llicències, urbanisme, etc. estableixen que si les característiques de l'edifici ho permeten, els ascensors s'han d'instal·lar, en primer lloc, a les caixes d'escales, després als patis i per últim a les façanes.

 

Com a criteris generals i sempre que sigui possible, s'ha d'accedir a l'ascensor des del nivell del carrer i ha de donar servei a tots els nivells dels habitatges, garantint-ne la utilització a les persones amb cadira de rodes.

 

Els nostres tècnics comercials t'assessoraran sobre els avantatges i els inconvenients de les diferents alternatives d'instal·lació.

Quins són els passos que cal seguir per instal•lar un ascensor al meu edifici?

En primer lloc s'ha d'acordar i adjudicar el pressupost d'instal·lació a la Junta de Propietaris, i fer constar aquest aspecte a l'acta de la reunió.

 

La Llei de Propietat Horitzontal estableix les diferents majories necessàries, l'obligatorietat i la quantia del pagament de cada propietari i el procediment legal que cal adoptar a la Junta de Propietaris.

 

Si vols, t'assessorarem sobre el que estableix aquesta llei (majories necessàries, quotes, procediments, etc.) i col·laborarem, si calgués, en les negociacions entre propietaris.

 

A més, tenim la col·laboració d'administradors de finques, advocats, etc. amb àmplia experiència en l'adopció d'aquest tipus d'acords entre els propietaris.

Un cop contractat el servei de rehabilitació, he d’encarregar-me d’alguna cosa?

Si es contracta el nostre servei de rehabilitació, els propietaris únicament hauran de:

 

-     Aportar la documentació requerida per tramitar les subvencions que corresponguin.

 

-     Aprovar per mitjà de la seva signatura el projecte d'execució, la sol·licitud de la llicència municipal, la designació del coordinador de seguretat i la contractació dels serveis d'electricitat, telefonia, etc. necessaris.

© Orona. Tots els drets reservats