Text per cercar

Junts, arribem més enllà

Avís legal

La informació que s'ofereix en aquest lloc web està subjecta a una clàusula d'exempció de responsabilitat, a un avís de copyright i a les normes aplicables a la protecció de dades personals, incloent-hi condicions d'ús.

Clàusula d'exempció de responsabilitat

El i cadascuna de les empreses que el constitueixen (d'ara endavant ) declinen qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquest web i no estigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, una invitació o una recomanació per visitar els llocs de destí, i per això, no serà responsable del resultat obtingut a través dels enllaços hipertextuals esmentats. En cap circumstància serà responsable davant de tercers per qualsevol dany directe o indirecte, econòmic, pèrdua de clientela o pèrdua de guanys, resultat de l'ús de www.ga-lo.com o de la resta dels dominis propis de les empreses que constitueixen el grup (d'ara endavant www.ga-lo.com).

Avís de copyright

© Orona

Tots aquells continguts inclosos en la present pàgina web i, en particular, les marques, noms comercials, dissenys industrials, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual d'ORONA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina web. Per tant, queda prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés d'ORONA a través de qualsevol mitjà incloent Internet, noms de domini, xarxes socials, pàgines web, blocs, fòrums, etc.

En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'usuari implica una autorització, renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió ni expectativa de cap dret, i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa d'ORONA o dels titulars corresponents.

Protecció de dades personals

Orona està compromesa amb el respecte a la intimitat de l'usuari. Per això, ha adoptat els nivells de protecció de dades personals legalment exigibles basant-se en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 en relació a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Alhora, intenta emprar tots els mitjans tècnics de protecció addicionals que estan al seu abast.

Els diferents llocs web de les empreses d'Orona poden fer ús de "cookies" quan els usuaris visiten les seves pàgines, per al reconeixement del navegador, de l'idioma que han triat per a la navegació i altres elements configurables per l'usuari. L'Usuari té la possibilitat de configurar el navegador perquè l'avisi de la recepció de "cookies" i impedir-ne, si s'escau, la instal·lació al seu disc dur. Consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Com a norma general, per contactar amb Orona es requeriran les dades personals a través d'un formulari. Referent a això, s'ha d'informar de les finalitats i mitjans del tractament de les dades personals, i es demanarà el consentiment de l'interessat per realitzar-ne el tractament. A més, s'ha d'assegurar la conformitat del servei o contingut amb la política de privacitat, que concretarà:

Declaració de privacitat

Amb aquesta declaració de privadesa, Orona exposa la seva política sobre la utilització de la informació que vostè ha proporcionat:

Responsable del tractament

Les diferents empreses que formen part d'Orona actuen com a Responsables del tractament de les dades que vostè ens ha facilitat. El correu electrònic de contacte per a preguntes o queixes relatives a la protecció de dades és: gdpr@orona-group.com

Finalitat

A Orona tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar un propòsit específic. Entre les activitats que es duen a terme dins dels propòsits específics pels quals es tracten dades de caràcter personal s'identifiquen les següents: gestionar l'enviament de la informació que els nostres clients ens sol·liciten, gestionar el pagament i cobrament de les factures, gestionar el manteniment dels aparells instal·lats, facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, etc.

En cas que hagués utilitzat el web per a l'enviament del seu currículum mitjançant l'ús del formulari establert a aquest efecte, tractarem les dades que ens facilita per tal de gestionar la seva candidatura en els processos de selecció dels llocs vacants a Orona.

No es prendran decisions automatitzades amb les dades de caràcter personal que vostè ens ha facilitat.

Les dades recopilades no es conservaran més temps del que sigui necessari per poder complir la finalitat del tractament, així com per poder seguir la normativa legal vigent aplicable en cada cas particular.

Les dades recopilades no s'utilitzaran per a tractaments posteriors diferents dels indicats inicialment, sense obtenir prèviament el consentiment de l'interessat.

Les categories de dades personals que es tracten a Orona són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Acadèmics i professionals
 • Dades amb informació comercial

Com a norma general, no es tracten dades de categoria especial. En el cas que aquest tipus de dades fossin necessàries per al tipus de tractament a realitzar, se sol·licitarà prèviament el consentiment de l'interessat i s'adoptaran les mesures de seguretat específiques previstes per a aquesta finalitat.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment mutu entre ambdues parts. En cas que el tractament a realitzar així ho requereixi, es generarà un contracte de serveis l'execució del qual serà la base legal per al tractament de les dades que figuren en l'oferta presentada prèviament segons els termes i condicions que hi consten.

Destinataris

No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte per obligació legal. En el supòsit que es contempli aquesta possibilitat, Orona en sol·licitaria el consentiment.

Les dades es podran comunicar a altres empreses d'Orona per a finalitats administratives internes. Orona disposa de Normes Corporatives Vinculants alineades amb el Reglament UE 2016/679 per al tractament de les dades de caràcter personal que s'apliquen en totes les empreses d'Orona.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Orona estem tractant dades personals que tinguin relació amb ell o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb una situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Orona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les dades que es troben en poder d'Orona perquè es traslladin a un altre responsable del tractament. Orona facilitarà aquesta portabilitat utilitzant formats portables de dades, sempre que tècnicament sigui possible o no suposi un esforç desproporcionat.

Per a l'exercici d'aquests drets, qualsevol persona pot enviar un correu electrònic a gdpr@orona-group.com. Un cop rebem la sol·licitud, s'informarà l'interessat de la documentació necessària a emplenar per l'exercici d'aquests drets, facilitant per a això els formularis i models necessaris en cada cas.

En cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, les persones interessades tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Les persones interessades poden presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

Seguretat

Orona ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de les dades personals requerides en funció de cada tractament, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, o accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Orona.

La família de llocs d'Internet, al domini orona.es, ofereix enllaços a llocs de tercers. Atès que no s'exerceix control sobre aquests enllaços, li suggerim que llegeixi atentament les pràctiques que s'hi apliquen en matèria de privacitat.

Sobre els serveis i els continguts que ofereix el lloc web www.ga-lo.com

Existeixen o existiran tres tipus de serveis a :

 • Serveis informatius, que faciliten a ciutadans, mitjans de comunicació, empreses, administracions i altres responsables un accés fàcil i efectiu a la informació, amb la qual cosa incrementen la transparència i la comprensió de les polítiques i les activitats de .
 • Serveis interactius de comunicació, que permeten millors contactes amb ciutadans, mitjans de comunicació, empreses, societat civil i actors públics, i que faciliten així les consultes sobre iniciatives i polítiques de .
 • Serveis de transacció, que permeten l'accés, des de la zona privada, a totes les formes bàsiques de transaccions, com ara operacions financeres, personal, inscripció en actes, contractació de cursos o conferències, obtenció o compra de documents, etc.

Condicions d'ús

 • L'ús del lloc web www.ga-lo.com es regeix per les normes establertes en aquest avís legal. Pel fet d'utilitzar-lo vostè accepta les condicions d'ús.
 • www.ga-lo.com y todo su material pertenecen a la compañía Orona Inscrita en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo con el nº 11.043, figurando inscrita en el tomo III del Libro de Inscripción de Sociedades Cooperativas del Registro de Cooperativas de Euskadi al folio 321, nº de inscripción 87.1.271, asiento 11, y dirección de correo electrónico orona@orona.es.
 • Queda prohibida la reproducció, la duplicació, la còpia, la venda, la revenda i l'explotació parcial o total del lloc web www.ga-lo.com per a qualsevol fi comercial o d'altre tipus que no estigui expressament permès per la nostra companyia.
 • La modificació o l'ús dels materials per a una altra finalitat constitueixen una violació del copyright i d'altres drets de marca registrada.
 • Per motius legals, podrà i haurà de facilitar a les autoritats competents tota la informació que li sigui requerida de conformitat amb les lleis espanyoles en cas que hi hagi la pertinent ordre judicial, que només es dóna quan un jutge té la ferma sospita que l'usuari ha comès activitats il legals. En aquest supòsit, i amb la intenció de col laborar amb la justícia, pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària, informació relativa a l'adreça IP que identifica la connexió de l'usuari i l'hora exacta, noms d'usuari i contrasenyes, entre altres dades. En qualsevol cas, les adreces IP i les hores de connexió es registren només en aquells serveis dels quals se sospiti que algun usuari en pugui fer un ús il legal.

© Orona. Tots els drets reservats